Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας

Αρχική » Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας » Articles » Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας
  • Θεμιτή επεξεργασία σημαίνει διαφάνεια στην επεξεργασία, ιδίως όσον αφορά τα υποκείμενα των δεδομένων.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων, πριν την επεξεργασία τους, τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας.
  • Εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά από τον νόμο, δεν πρέπει να γίνεται μυστική ή συγκεκαλυμμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  • Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, ασχέτως του τόπου στον οποίο αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 

Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας διέπει πρωτίστως τη σχέση ανάμεσα στον υπεύθυνο επεξεργασίας και το υποκείμενο των δεδομένων. Εξειδικευμένες οδηγίες θα βρείτε στον νέο κανονισμό GDPR.

α) Διαφάνεια

Η εν λόγω αρχή θεσπίζει την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους.

Η επεξεργασία πρέπει να επεξηγείται στο υποκείμενο των δεδομένων με εύληπτο τρόπο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κατανοεί την τύχη που θα έχουν τα δεδομένα του. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, κατόπιν αιτήματός του, σχετικά με το αν υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα του και, αν ναι, ποια δεδομένα.

β) Οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να τεκμηριώνει στα υποκείμενα των δεδομένων και στο ευρύ κοινό ότι η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Η επεξεργασία δεν πρέπει να γίνεται σε συνθήκες μυστικότητας ή να έχει απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πελάτες, οι συναλλασσόμενοι και οι πολίτες είναι ενήμεροι για τη χρήση των δεδομένων τους. Περαιτέρω, οι ενέργειες του υπευθύνου επεξεργασίας οφείλουν, στο μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται άμεσα προς τη βούληση του υποκειμένου των δεδομένων, ιδίως όταν η συγκατάθεσή του αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων.